Požiadavka o vyšetrenie

Pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom, ktorí sa chcú otestovať PCR testom, alebo ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie. Za vyplnené údaje zodpovedá ich autor.

{{testForm.error.first_name}}
{{testForm.error.last_name}}

{{translation.stepOne_idnetification_num}}

Slovenské rodné číslo (zadávajte bez lomky) alebo BIČ
{{testForm.error.birth_number}}
Vyplňte iba ak nemáte slovenské rodné číslo alebo BIČ.
{{testForm.error.personal_id}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.date_of_birth}}
Pohlavie
Na zadané telefónne číslo budú zasielané notifikácie a výsledky vo forme SMS správ.
{{testForm.error.phone_number}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.email}}
{{testForm.error.insurance_company}}

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_first_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_last_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_phone}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_email}}
Späť

Adresa trvalého pobytu

{{testForm.error.municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.street_number}}
{{testForm.error.postal_code}}

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

{{testForm.error.temporary_municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.temporary_street_number}}
{{testForm.error.temporary_zip_code}}

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

{{testForm.error.entered_first_name}}
{{testForm.error.entered_last_name}}
{{testForm.error.entered_phone}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.entered_email}}
(nepovinný údaj)
,
, , ,
Späť

Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia

 
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.temperature_start}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.temperature_end}}
 
K testu si zoberte výmenný lístok alebo žiadanku od vášho indikujúceho lekára a odovzdajte ho pracovníkovi mobilného odberového miesta.
Bez výmenného lístka alebo žiadanky vám nebude vykonaný test.


Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.operation_planned_at_errorMessage}}
 
{{testForm.error.has_come_from_abroad_code}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.entry_from_abroad_planned_at_error_message}}
 
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.positive_ag_test_date}}
 
 
 1. Vyšetrenie nepotrebujete
  1. Ak ste boli s pozitívnym v kontakte len s rúškom po dobu kratšiu ako 15 min.
  2. Ak ste boli v kontakte s pozitívnym len v exteriéri vo vzdialenosti väčšej ako 2 m.
 2. Vyšetrenie potrebujete
  1. Ak ste boli s pozitívnym v interiéri bez rúška dlhšie ako 15 min.
  2. Ak ste boli s pozitívnym v interiéri s rúškom, dlhšie ako 15 min., na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre.
  3. Ak ste boli s pozitívnym v exteriéri bez rúška na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre.
{{testForm.error.school_name}}
{{testForm.error.school_year}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.symptoms_from}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.contact_first_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.contact_last_name}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.contact_date}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12. (nepovinný údaj)
{{testForm.error.positive_person_screening_ended_at}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.contact_duration_minutes}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.contact_proximity_metres}}

Informácie o mieste pobytu

Začiatok karantény

{{testForm.error.quarantine_start}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
(nepovinný údaj)

Koniec karantény

{{testForm.error.quarantine_end}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
(nepovinný údaj)
(nepovinný údaj)
Späť

Vyberte do akej skupiny osôb patríte

(beriete plnú zodpovednosť za uvedenie správnych údajov)

{{testForm.error.social_service_name}}

Vyberte jednu z troch možností nižšie:

Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.has_health_disability_day_error_message}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.before_hospitalization_date_error_message}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.before_nursing_home_date_error_message}}

Iné dôležité informácie

(nepovinný údaj)
 
(nepovinný údaj)
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.gp_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.gp_email}}
Späť

Zhrnutie

Osobné údaje

Meno (bez titulov)
{{form_data.first_name}}
Priezvisko (bez titulov)
{{form_data.last_name}}
Rodné číslo
{{form_data.birth_number}}
Osobný identifikátor
{{form_data.personal_id}}
Dátum narodenia
{{form_data.day}}.{{form_data.month}}.{{form_data.year}}
Pohlavie
{{form_data.gender == 'M' ? 'Muž' : 'Žena'}}
Štátna príslušnosť
{{printNationality()}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.phone_number}}
Emailová adresa
{{form_data.email}}
Zdravotná poisťovňa
{{printInsuranceCompany()}}

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Meno
{{form_data.ice_first_name}}
Priezvisko
{{form_data.ice_last_name}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.ice_phone}}
Emailová adresa
{{form_data.ice_email}}

Adresa trvalého pobytu

Mesto / Obec
{{form_data.municipality}}
Názov ulice
{{form_data.street}}
Číslo
{{form_data.street_number}}
PSČ
{{form_data.postal_code}}

Adresa prechodného pobytu

Mesto / Obec
{{form_data.temporary_municipality}}
Názov ulice
{{form_data.temporary_street}}
Číslo
{{form_data.temporary_street_number}}
PSČ
{{form_data.temporary_zip_code}}

Adresa prechodného pobytu

Zdržiavam sa v mieste trvalého pobytu

Preferované miesto odberu

Preferované miesto odberu
{{printPrefferedDriveinId()}}

Mám certifikát o výnimke z očkovania (kontraindikácie)

Mám certifikát o výnimke z očkovania (kontraindikácie)

Údaje žiadateľa

Údaje žiadateľa a zadávateľa sú rovnaké

Údaje zadávateľa

Meno
{{form_data.entered_first_name}}
Priezvisko
{{form_data.entered_last_name}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.entered_phone}}
Emailová adresa
{{form_data.entered_email}}

Kontrola príznakov alebo dôvod vyšetrenia

Teplota nad 38°C

Začiatok : {{form_data.temperature_start_day}}.{{form_data.temperature_start_month}}.{{form_data.temperature_start_year}}

Koniec : {{form_data.temperature_end_day}}.{{form_data.temperature_end_month}}.{{form_data.temperature_end_year}}

Malátnosť
Bolesť hrdla
Nádcha
Búšenie srdca
Triaška
Sřažené dýchanie
Strata chuti
Predoperačné vyšetrenie / plánovaná hospitalizácia

{{form_data.operation_planned_at_day}}.{{form_data.operation_planned_at_month}}.{{form_data.operation_planned_at_year}}

Prišiel som zo zahraničia

Krajina : {{printHasComeFromAbroadCode()}}

Dátum príchodu : {{form_data.entry_from_abroad_planned_at_day}}.{{form_data.entry_from_abroad_planned_at_month}}.{{form_data.entry_from_abroad_planned_at_year}}

Suchý kašeľ
Bolesť hlavy
Bolesť kĺbov a svalov
Zvracanie
Hnačka
Vykašliavam hlien
Strata čuchu
Pozitívny Ag test

Dátum pozitívneho Ag testu : {{form_data.positive_ag_test_date_day}}.{{form_data.positive_ag_test_date_month}}.{{form_data.positive_ag_test_date_year}}

Kontrola údajov o osobe s ktorou ste prišli do kontaktu

Pozitívne testovaná osoba je členom spoločnej domácnosti
Pozitívne testovaná osoba je spolužiak/spolužiačka zo školy

Názov školy : {{form_data.school_name}}

Ročník/Trieda : {{form_data.school_year}}

Pozitívne testovaná osoba má príznaky

Príznaky od : {{form_data.symptoms_from_day}}.{{form_data.symptoms_from_month}}.{{form_data.symptoms_from_year}}

Meno pozitívne testovanej osoby
{{form_data.contact_first_name}}
Priezvisko pozitívne testovanej osoby
{{form_data.contact_last_name}}
Dátum posledného kontaktu
{{form_data.contact_date_day}}.{{form_data.contact_date_month}}.{{form_data.contact_date_year}}
Dátum odberu pozitívne testovanej osoby
{{form_data.positive_person_screening_ended_at_day}}.{{form_data.positive_person_screening_ended_at_month}}.{{form_data.positive_person_screening_ended_at_year}}
Trvanie kontaktu
{{printContactDurationMinutes()}}
Vzdialenosť
{{printContactProximityMeters()}}

Informácie o mieste pobytu

Počet osôb v domácnosti
{{form_data.persons_count_at_home}}
Počet izieb v domácnosti
{{form_data.home_rooms_number}}
Začiatok karantény
{{form_data.quarantine_start_day}}.{{form_data.quarantine_start_month}}.{{form_data.quarantine_start_year}}
Koniec karantény
{{form_data.quarantine_end_day}}.{{form_data.quarantine_end_month}}.{{form_data.quarantine_end_year}}
Dôvod karantény
{{form_data.quarantine_reason}}

Kontrola skupiny osôb do ktorej patríte

Som občan Slovenskej republiky
Som cudzinec
Som príslušník Policajného zboru
Som príslušník HaZZ
Som príslušník Armády SR
Som lekár alebo iný zdravotnícky pracovník
Som zamestnanec školstva
Som zamestnanec zariadenia sociálnych služieb

Názov zariadenia : {{form_data.social_service_name}}

Som imobilná osoba (osoba pripútaná na lôžko)

Zo zdravotných dôvodov sa nedokážem dostaviť na odberové miesto
Dátum požadovaného vyšetrenia: {{form_data.has_health_disability_day}}.{{form_data.has_health_disability_month}}.{{form_data.has_health_disability_year}}

Testovanie pred hospitalizáciou ( len v prípade, že si pacienta nevie otestovať priamo zdravotnícke zariadenie rýchlou PCR), (povinné preukázanie sa potvrdením o nástupe do zdravotníckeho zariadenia)
Dátum nástupu na hospitalizáciu: {{form_data.before_hospitalization_date_day}}.{{form_data.before_hospitalization_date_month}}.{{form_data.before_hospitalization_date_year}}

Testovanie pre potreby prijatia do LDCH/hospic/ZSS (povinné preukázanie sa potvrdením o nástupe do zariadenia)
Dátum prijatia do LDCH/hospic/ZSS: {{form_data.before_nursing_home_date_day}}.{{form_data.before_nursing_home_date_month}}.{{form_data.before_nursing_home_date_year}}

Iné dôležité informácie

Všetky ostatné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť

{{form_data.other_symptoms}}

Názvy liekov, ktoré užívate

{{form_data.drugs_used}}

Meno všeobecného lekára

{{form_data.gp_name}}

Email všeobecného lekára

{{form_data.gp_email}}

Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
{{testForm.error.accept_terms}}
{{testForm.error.accept_info}}
{{testForm.error.accept_valid_data}}
Potrebujem poradiť

Vašu registráciu spracovávame, vydržte ešte chvíľu a nezatvárajte stránku.

Registrácia dokončená


Ak máte otázky, kontaktujte Call Centrum NCZI +421 232 353 030.

Ďalšie akcie

Registrácia sa nepodarila

Nie je možné vám vytvoriť novú požiadavku o vyšetrenie na COVID-19.
Dôvod: {{error_message_description}} Prosím kontaktujte Call centrum na tel. čísle: 02/ 32 35 30 30. Ďakujeme, že ste zodpovedný.

Ďalšie akcie