Späť

Informácia o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o vyšetrenie na ochorenie COVID-19

Pri spracúvaní osobných údajov uvedených vo formulári na objednanie vyšetrenia vystupuje ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj len „UVZSR“) a Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej aj len „NCZI“) koná v mene UVZSR ako jeho zmluvne poverený sprostredkovateľ v zmysle čl. 28 GDPR, resp. § 34 ZoOOU. NCZI technicky zabezpečuje spracúvanie požiadaviek o vyšetrenie na ochorenie COVID-19 v aplikácii „Moje ezdravie“. IT platformou pre fungovanie aplikácie je vládny cloud, pričom poskytovateľom služieb privátneho vládneho cloudu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Pre objednanie na vyšetrenie je nevyhnutné, aby ste nám poskytli niektoré vaše údaje, a to najmä: meno, priezvisko, rodné číslo, e-mail, číslo mobilného telefónu, adresa trvalého pobytu v rozsahu obec, ulica, popisné číslo, PSČ, resp. adresa prechodného pobytu v rozsahu obec, ulica, popisné číslo, PSČ, základné zdravotné informácie, meno všeobecného lekára a e-mail kontakt všeobecného lekára. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť objednania sa na odber vzorky pre laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 prostredníctvom tohto formulára.

UVZSR Vaše osobné údaje spracúva na účely vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2, čo zahŕňa najmä i) ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ii) vedenie evidencie žiadostí o vyšetrenie na ochorenie COVID-19, iii) koordináciu odberov pre účely vyšetrenia na ochorenie COVID-19, iv) oznámenie výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 fyzickej osobe a jej všeobecnému lekárovi, v) vypracovávanie a publikovanie štatistických výstupov. UVZSR Vás týmto informuje, že v prípade pozitivity môže byť vzorka biologického materiálu využitá na ďalšie vyšetrenia, a to aj v rámci výskumu a vývoja v súvislosti s ochorením COVID-19 – tzv. sekvenácia.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c), d) a e) GDPR [§ 13 ods. 1 písm. c), d) a d) ZoOOU], t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, resp. je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, resp. aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti s plnením úloh UVZSR vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a súvisiacich opatrení prijatých pri ohrození verejného zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 (napr. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARSCoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom, číslo: S08053- 2020-OZ zo dňa 1. apríla 2020, uznesenia vlády Slovenskej republiky a pod.).

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh prevádzkovateľa a opatrení pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19; v tejto súvislosti prevádzkovateľ zohľadňuje aj požiadavky osobitných predpisov na uchovávanie osobných údajov, napríklad uchovávanie osobných údajov na účel a v rozsahu podľa §60 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.. Do aplikácie majú limitovaný prístup aj autorizovaní pracovníci UVZSR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, prevádzkovateľov mobilných odberových miest a laboratórií vykonávajúcich testovanie na COVID-19. Ďalej tiež oprávnené osoby za štátne orgány a ďalšie subjekty, ktoré boli autorizované pokynom, resp. súhlasom UVZSR. K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.

Máte právo na informovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo vymazanie osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo ZoOOU podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany UVZSR ako prevádzkovateľom, nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, nájdete v časti Ochrana osobných údajov na webovej stránke www.uvzsr.sk

Informácie o tom ako v NCZI spracúvame osobné údaje nájdete v časti Ochrana osobných údajov na našej webstránke www.nczisk.sk.