Poučenie o ochrane osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), prevádzkovateľom informačného systému je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Národné centrum zdravotníckych informácií je v roli sprostredkovateľa, ktorý technicky informačný systém prevádzkuje.

Vaše osobné údaje sa spracovávajú za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození verejného zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, prípadne výkonu verejnej moci v súlade s § 12 a §48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného zdravia je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnený sprístupniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje iným oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a tiež v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

Máte právo na informovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo vymazanie osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození verejného zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19; po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované.

Viac k tomu nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Ochrana osobných údajov ( http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=236&Itemid=147 ).

Informácie k spracúvaniu osobných údajov Národným centrom zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľom v zmysle GDPR nájdete tu – Ochrana osobných údajov   ( http://www.nczisk.sk/O-nas/Ochrana-osobnych-udajov/Pages/default.aspx ).